آخرين اخبار

25 اسفند 1392
برگزاری اولین کمیته ستادی و سومین کمیته اجرایی حاکمیت بالینی دانشگاه در سال 1392

 

8 آبان 1392
برگزاری پنجمین جلسه کارشناسان مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان ها

 

10 مهر 1392
برگزاری چهارمین جلسه کارشناسان مسئول حاکمیت بالین یبیمارستان ها

 

28 امرداد 1392
برگزاری اولین جلسه از کمیته مترجمین حاکمیت بالینی دانشگاه

 

30 بهمن 1391
تقدیر از مسئولین و کارشناسان حاکمیت بالینی بیمارستان ها

 

12 دی 1391
پایان ارزیابی برنامه حاکمیت بالینی بیمارستان های استان

 

14 آبان 1391
آغاز ارزیابی برنامه حاکمیت بالینی بیمارستان های استان

 

26 مهر 1391
جلسه توجیهی دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی

 
 << اخبار خرداد اخبار تیر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >