تشکیل اولین جلسه کارشناسان مسئول حاکمیت بالینی بیمارستانها

21 ارديبهشت 1392

در روز شنبه مورخ 21/02/1392 اولین جلسه کارشناسان مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان ها در محل دفتر حاکمیت بالینی معاونت درمان برگزار شد . در این جلسه کلیه کارشناسان مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان ها ی تابعه و غیر تابعه حضور داشتند . در خصوص موانع و مشکلات اجرای برنامه در سال گذشته بحث شد و پیشنهادات عملی ارائه گردید . برنامه سال جدید دفتر حاکمیت بالینی معاونت درمان و انتظارات معاونت از بیمارستان ها در اجرایی نمودن برنامه حاکمیت بالینی در سال جدید در بیمارستان ها مطرح گردید .

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.