جزوات آموزشی

1392/5/27 0:0

راهکارهای کاهش خطای دارویی در بیمارستان

آموزش تدوین برنامه عملیاتی

جزوه آموزشی مبانی حاکمیت بالینی

جزوه آموزشی اصول پایه حاکمیت بالینی


راهنمای عملی سنجش رضایت بیمار و پرسنل

RCA

 آشنایی با اصول پایش و اجرای استانداردهای الزامی و اساسی ایمنی بیمار

 

 


تاریخ بروز رسانی:   10 بهمن 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >